Prawo i sprawy karne


 

Każdy z nas słyszał w telewizji, radiu lub prasie o wielu przestępstwach – morderstwach, spektakularnych kradzieżach czy porwaniach. Jednak w rzeczywistości prawo karne, jako ochrona przed niepożądanymi społecznie zdarzeniami, zatacza zdecydowanie szersze kręgi i może dotykać każdego z nas, chociażby w kontekście poszkodowanych. Z drugiej strony czasami ludzkie roztargnienie lub nieświadomość sprawia, że możemy zostać oskarżeni o wykroczenie czy przestępstwo.


Nieznajomość zawiłych treści ustaw i paragrafów uniemożliwia skuteczną obronę podczas całego postępowania sądowego. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do kancelarii adwokackiej, gdzie uzyskać można pomoc i wsparcie w skomplikowanych sprawach dotyczących wykroczeń czy przestępstw.


Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy pomoc we wszystkich gałęziach prawa karnego, jak np. utrata zdrowia i życia, kradzież mienia i własności intelektualnej czy przestępstwa na tle seksualnym.


Wsparcie w zakresie prawa karnego udzielane jest przez przyjmującego w Warszawie adwokata Tomasza Ode. Obejmuje ono przede wszystkim:

  • świadczenie porad prawnych (zarówno osobom poszkodowanym, jak i oskarżonym),
  • reprezentowanie klienta przed organami sądu podczas każdego etapu postępowania (przygotowawczego – np. sporządzanie dokumentacji dowodowej; rozpoznawczego – rozprawy sądowe; i wykonawczego – pomoc w formułowaniu apelacji, odwołań lub wniosków).

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, adwokat udziela pomocy również w takich sprawach, jak postępowanie karne wykonawcze. W takim wypadku może wesprzeć skazanego w zakresie formułowania różnego rodzaju wniosków prawnych, takich jak np.:

  • odroczenie wykonania kary,
  • warunkowe zawieszenie wykonania kary,
  • udzielenie przerwy w wykonaniu kary,
  • rozłożenie grzywny na kilka rat,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Zapewnia również pomoc osobom pokrzywdzonym. Opiera się ona przede wszystkim na doradztwie przy formułowaniu wniosku o wszczęcie postępowania sądowego oraz oświadczenia o działaniu w formie oskarżyciela posiłkowego. Reprezentuje także pokrzywdzonego przez cały czas trwania sprawy.

Adwokat pomaga również w postępowaniach dotyczących:

  • odszkodowania w przypadku błędu medycznego, wypadku komunikacyjnego czy utraty zdrowia i życia,
  • zadośćuczynienia – w przypadku uszczerbku na zdrowiu, krzywdy, cierpienia i bólu w związku np. z utratą bliskiej osoby,
  • świadczeń rentowych – w przypadku utraty zdrowia lub całkowitej niezdolności do pracy.

W swoim działaniu kieruje się zasadą, aby wszystkie sprawy karne, które prowadzi, kończyły się tak samo: osoba winna poniosła karę, zaś szkoda wyrządzona przestępstwem została naprawiona.Współpracując z moją Kancelarią, mogą mieć Państwo pewność, że kieruje się ona zasadą ścisłej specjalizacji w dziedzinie prawa karnego, abym jako rzetelny adwokat, mógł zapewnić klientowi skuteczną pomoc w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł.02.06.2021 r.
Prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie uchyliła w całości postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe w Warszawie o umorzeniu dochodzenia (postępowanie przygotowawcze karne) w sprawie klientki naszej kancelarii (pokrzywdzona w tej sprawie).
Co ciekawe, było to już drugie uchylenie postanowienia o umorzeniu dochodzenia w tej samej sprawie (i tego samego prokuratora).
Niestety, ale czasami trzeba się mocno natrudzić, aby sprawa trafiła na właściwe tory. Mamy nadzieję, że tym razem prokurator weźmie sobie do serca nasze argumenty oraz zbieżne z nimi wytyczne Prokuratury Okręgowej (adwokat sprawy karne warszawa, adwokat od spraw karnych warszawa, mecenas sprawy karne warszawa, adwokat karnista warszawa).
.
18.06.2021 r.
Jaka będzie kara Panie mecenasie? To pytanie bardzo często pada z ust klienta w sprawie karnej. Niestety (stety) ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Przede wszystkim ustawa przewiduje rodzaj kary i jej zakres za poszczególne przestępstwa np. oszustwo – kara pozbawienia wolności od 6 mc do 8 lat.  Zatem w tych granicach może być wymierzona kara. A rozpiętość jak widać jest bardzo duża. Dodatkowo mamy liczne przepisy, które modyfikują ten podstawowy rodzaj kary np. przypadek mniejszej wagi, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe umorzenie postępowania karnego, możliwość wymierzenia innego rodzaju kary lub poniżej jej dolnej granicy etc.
Przy tym, tę mnogość przepisów stosuje sędzia (człowiek) w kontekście ustalonego przez siebie stanu faktycznego – i przez siebie ocenionego.
Jest zatem o co walczyć :).
(adwokat sprawy karne warszawa, adwokat od spraw karnych warszawa, mecenas sprawy karne warszawa, adwokat karnista warszawa).
22 czerwca 2021 r.
Tego dnia Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie skazał dwóch sprawców pobicia klienta naszej kancelarii. Obydwu sprawcom została wymierzona kara 1 rok i 4 miesiące ograniczenia wolności (wykonywanie pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie) oraz orzeczono obowiązek zapłaty  zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonych w kwotach 2.000 zł i 4.000 zł.
Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. W lipcu 2019 r. sprawcy bez żadnego powodu zaatakowali przechodzących w okolicy Dworca Centralnego w Warszawie pokrzywdzonych.  Doszło do szarpaniny, zadawania ciosów etc. W skutek napaści jeden z pokrzywdzony doznał złamania kości nosa i stłuczenia palca, zaś drugi złamania kości śródręcza oraz powierzchowne urazy głowy i kręgosłupa szyjnego.
Sprawcy również odnieśli pewne obrażenia. Było to zresztą częścią ich linii obrony. Jednakże nie uchroniło ich to od skazania (adwokat sprawy karne warszawa, adwokat od spraw karnych warszawa, mecenas sprawy karne warszawa, adwokat karnista warszawa).
.07.07.2021 r.
Czy posiadanie narkotyków w każdej ilości jest karane?
Na szczęście dla wielu osób, nie. Co prawda przepisy wprost nie regulują tej kwestii, ale posiłkując się ogólną zasadą społecznej szkodliwości czynu należy dojść do wniosku, iż posiadanie niewielkiej ilości narkotyku nie jest czynem społecznie szkodliwym, czy też wręcz nie wypełnia znamion przestępstwa.
Ilość ta powinna być jednak znikoma tj. taka, która nie umożliwia odurzenia jednej osoby.
Co w przypadku, gdy ilość posiadanych narkotyków będzie większa? Czy sprawca takiego czynu trafi do więzienia? Niekoniecznie. Polskie prawo przewiduje szereg rozstrzygnięć, które nie wiążą się z pozbawieniem wolności, wszystko zależy oczywiście od ilości posianych środków, wcześniejszej karalności i innych okoliczności sprawy. Doświadczony adwokat od spraw karnych z pewnością pomoże osiągnąć najlepsze z możliwych rozstrzygnięć (adwokat sprawy karne warszawa, adwokat od spraw karnych warszawa, mecenas sprawy karne warszawa, adwokat karnista warszawa).
18.08.2021 r.
Czy istnieje obowiązek otworzenia drzwi funkcjonariuszom Policji?
Tak, istnieje taki obowiązek. Przy tym, jego nierespektowanie stanowi wykroczenie z art. 65 a kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Co więcej, jeżeli celem funkcjonariuszy jest dokonanie czynności np. przeszukania, to mogą oni dokonać siłowego wejścia do domu czy lokalu. W takim przypadku należy się liczyć ze zniszczeniem mienia w postaci drzwi czy okien.
Ryzykowne jest także podejmowanie dalszych czynności zmierzchających do powstrzymania funkcjonariuszy przed dokonaniem interwencji, gdyż  może łączyć się to z popełnieniem przestępstwa w postaci naruszenia nietykalności funkcjonariusza  policji, czynnej napaści czy wymuszenia czynności.
Ważne – przy czynności przeszukania możliwe jest skorzystanie z pomocy adwokata, który  wyeliminuje wszelkie nieprawidłowości przy dokonywaniu przez Policję czynności (adwokat sprawy karne warszawa, adwokat od spraw karnych warszawa, mecenas sprawy karne warszawa, adwokat karnista warszawa).
06.09.2021 r.
Czy można uzgodnić z prokuratorem rodzaj i wymiar kary?
Tak, jest taka możliwość. Przepisy procedury karnej przewidują możliwość uzgodnienia z prokuratorem rodzaju i wymiaru kary w trybie tzw. dobrowolnego poddania się karze.
Tytułem przykładu możemy opisać jeden z takich przypadków.
Klient naszej kancelarii adwokackiej został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 297 k.k. (przestępstwo oszustwa kredytowego) i art. 286 k.k. (przestępstwo oszustwa). Przestępstwa te są zagrożone, karami pozbawienia wolności od 3 mc do 5 lat i od 6 mc do 8 lat. Tymczasem, w poprzez negocjacje z prokuratorem udało nam się uzyskać jego zgodę na karę łagodniejszego rodzaju tj. ograniczenia wolności, zamiast pozbawiania wolności. Wymiar tej kary był 1 roku i 6 miesięcy, polegającej na wykonywaniu pracy społecznie użytecznej – 25 godzin miesięcznie.
Powyższe zaakceptował także Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie, który wydał wyrok w w zaproponowanym przez nas rodzaju i wymiarze.
Przy tego rodzaju negocjacjach warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata od spraw karnych, który pomoże wynegocjować satysfakcjonujący wyrok w sprawie karnej (adwokat sprawy karne warszawa, adwokat od spraw karnych warszawa, mecenas sprawy karne warszawa, adwokat karnista warszawa).
23.09.2021 r.
Jakie jeszcze można podjąć działania, aby uzyskać pozytywny wyrok w sprawie – pomimo popełnienia przestępstwa?
Można między innymi podjednać się z pokrzywdzonym i naprawić wyrządzoną szkodę.
Tego typu działanie zawsze winno mieć wpływ na wysokość orzeczonej kary. Wszak celem postępowania karnego jest między innymi naprawienie szkody, pojednanie sprawcy i pokrzywdzonego.
Co więcej, przy niektórych typach przestępstw np. przeciwko mieniu (kradzież, przywłaszczenie etc.) naprawienie szkody umożliwia sądowi zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary (tj. zastosowanie kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia lub też łagodniejszego rodzaju np. zamiast kary pozbawienia wolności kara ograniczenia wolności lub grzywny).
Przez pewien okres obowiązywał także przepis umożliwiający umorzenie przez sąd postępowania karnego w przypadku pojednania oskarżonego z pokrzywdzonym i naprawienia szkody – w niektórych sprawach wciąż ten przepis może mieć zastosowanie.
Tym samym, istnieje dosyć szerokie pole działania w ramach postępowania karnego, które umożliwia pozytywny wpływ na mający zapaść wyrok. Pomocny w takiej sytuacji pozostaje adwokata zajmujący się sprawami karnymi (adwokat od spraw karnych), który nie tyko pokieruje w zakresie możliwych działań, ale też ułatwi porozumienie z pokrzywdzonym.
04.10.2021 r.
Co to jest wyrok nakazowy?
Po wpłynięciu aktu oskarżenia do sądu, może on wydać wyrok nakazowy na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron).  Dzieje się to zazwyczaj w sprawach drobniejszych, gdzie stan faktyczny i prawny nie budzi wątpliwości. Wyroki te zazwyczaj są dosyć łagodne, zaś karą może być wyłącznie kara ograniczenia wolności lub grzywny.
Przy czym, taki wyrok nie musi przesądzić o losie sprawy, gdyż każda ze stron (zarówno oskarżony jak i oskarżyciel) mogą wnieść sprzeciw od takiego wyroku. Wniesienie sprzeciwu powoduje, iż wyrok nakazowy traci moc i sąd rozpoznaje sprawę od nowa tak jakby takiego wyroku nigdy nie było.
Jeżeli jednak żadna ze stron nie wniesienie sprzeciwu od takiego wyroku, to wyrok nakazowy staje się prawomocny i wywołuje opisane w nim skutki prawne.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na obowiązek oskarżonego informowania organów o zmianie swojego miejsca zamieszkania, gdyż przesyłka wysłana na ostatnio znany adres (w tym wyrok nakazowy) uznawana jest za skutecznie doręczoną.
Po otrzymaniu wyroku nakazowego warto skonsultować sprawę z adwokatem od spraw karnych, aby ustalić czy wyrok ten jest korzystnym rozstrzygnięciem w danej sprawie (adwokat sprawy karne warszawa, adwokat od spraw karnych warszawa, mecenas sprawy karne warszawa).