Rozwody


 

Główną dziedziną prawa, którą zajmuje się Kancelaria adwokacka Mariusza Bartosiaka są sprawy cywilne, a w szczególności procesy rozwodowe i separacje oraz powiązane z nimi sprawy o należności w postaci alimentów. Adwokat w sprawach o rozwód to osoba, która reprezentuje swoich Klientów w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika. Nasza Kancelaria adwokacka pomaga wyjaśnić kwestie sporne, takie jak podział wspólnego majątku małżonków, a także wysokość alimentów w przypadku posiadania potomstwa oraz ustalenia zasad kontaktów z dziećmi.


Praktyka adwokacka obejmująca wyspecjalizowany zakres tematyki sprawia, że nasza Kancelaria jest w stanie udzielić Klientom pomocy prawnej dostosowanej do ich aktualnych potrzeb.


Adwokat prowadzący rozwody powinien zdawać sobie sprawę ze złożoności sytuacji w jakiej znalazł się Klient oraz o tym, że rozpad związku małżeńskiego dotyka nie tylko samych małżonków, ale odbija się także na całej rodzinie, a w szczególności dzieciach.


W naszej Kancelarii wiemy, że każdy rozwód, wiąże się z silnymi emocjami i stresem oraz nie sprzyja racjonalnemu postępowaniu, a szczególnie samodzielnemu prowadzeniu sprawy przed sądem. Pomoc takiej osoby jak adwokat, który jest w stanie spojrzeć na sytuację z dystansem może ułatwić przejście przez cały proces sprawy rozwodowej.


Nasza Kancelaria oferuje pomoc dotyczącą:


 • porad prawnych, które często pozwalają szybko rozwiązać problem Klienta,
 • sporządzania pism i umów (pozwów), których odpowiednie przygotowanie może niejednokrotnie przyczynić się do pomyślnego zakończenia sprawy,
 • reprezentowania klientów przed sądem,

Pełnomocnik reprezentujący Klienta w sprawach rozwodowych to osoba, która bezboleśnie przeprowadzi nas przez tak zawikłane problemy jak:


 • ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego,
 • uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków,
 • podział wspólnego majątku byłych małżonków,
 • ustalenie wysokości alimentów, które mają zostać nałożone przez sąd.

Czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu o rozwód to:


 1. Czynności wstępne: określenie przesłanek rozwodu, zebranie wymaganych dokumentów (odpisu aktu małżeństwa, ewentualnie aktu urodzenia dziecka), uiszczenie opłaty sądowej (600 PLN) lub zwolnienie z opłaty w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek (na podstawie oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym).
 2. Przygotowanie przez kancelarię pozwu, który zawierać będzie żądanie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód oraz (ewentualnie) przyznania i zakresu władzy rodzicielskiej, zakresu kontaktów z małoletnim dzieckiem oraz kosztów jego wychowania i utrzymania, zakresu oraz możliwości korzystania z dóbr wspólnych takich jak na przykład samochód czy mieszkanie etc.
 3. Sporządzenie przez adwokata wniosku o zabezpieczenie roszczeń o alimenty lub zakresu kontaktów z małoletnim dzieckiem na czas trwania postępowania - w takim przypadku sąd ureguluje na czas procesu kwestię kontaktów z dzieckiem lub wysokość ponoszenia przez małżonków kosztów utrzymania małoletniego dziecka.
 4. Przygotowanie przez kancelarię wniosków dowodowych np. zeznania świadków czy poszczególnych stron, wykazy połączeń telefonicznych, wiadomości sms, e-maile itp.
 5. Proces rozwodowy i orzeczenie

Długość procesu uzależniona jest od wielu indywidualnych czynników takich jak na przykład stopień skomplikowania sprawy czy relacje panujące pomiędzy małżonkami. Do orzeczenia rozwodu może dojść nawet na pierwszej rozprawie, w sytuacji gdy małżonkowie są zgodni w kwestii winy trwałego rozkładu pożycia, a także wyznaczenia opieki nad małoletnimi dziećmi i ustalenia zasad kontaktów.


Jeżeli strony nie mogą się ze sobą porozumieć na przykład w kwestii podziału majątku lub ustalenia winy, cały proces może przeciągnąć się nawet do kilkunastu rozpraw sądowych.


Zakończenie procesu sądowego może polegać na:


 • orzeczeniu winy obustronnej małżonków,
 • orzeczeniu o winie jednej ze stron,
 • zaniechaniu orzekania o winie któregokolwiek z małżonków (na zgodny wniosek małżonków).


Moja Kancelaria Adwokacka oferuje swoją pomoc osobom z Warszawy oraz okolic stolicy. W celu ustalenia dogodnego terminu spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.11.06.2021 r.
Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie. Rozwód za porozumienie stron: bez orzekania o winie, 3 dzieci, uzgodnione alimenty, władza rodzicielska etc.
Przesłuchanie stron i 1 świadka (na okoliczność sytuacji dzieci) odbyło się na pierwszej rozprawie, na której jednocześnie sąd ogłosił wyrok (zgodny z żądaniem stron).
Profesjonalna pomoc adwokata od spraw rozwodowych pozwoliła szybko i sprawnie zakończyć proces o rozwód (adwokat rozwody warszawa, adwokat rozwód  warszawa ).
18.06.2021 r.
Jak długo trwa sprawa o rozwód? Raczej długo lub wręcz bardzo długo. Jest wiele zmiennych, które na to wpływają i nie są to tylko kwestie sporne.
Od złożenia pozwu do pierwszej rozprawy mija kilka miesięcy.  Jeżeli sprawa jest sporna to zazwyczaj potrzeba kilku rozpraw. Potem oczywiście każda ze stron może się odwołać do sądu wyższej instancji, co wydłuża cały proces nawet o rok.
Długotrwały i skomplikowany proces rozwodowy może być zbytnim ciężarem dla stron w tak trudnym czasie jak rozpad rodziny. Wsparcia w tych chwilach może udzielić adwokat zajmujący się sprawami rozwodowymi (adwokat rozwody warszawa, adwokat rozwód  warszawa ).
01.07.2021 r.
Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie? Kto o tym decyduje?
O tym aspekcie sprawy rozwodowej decydują wyłącznie strony. Mianowicie, w przypadku zgodnego wniosku stron o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie – sąd nie orzeka o winie. W tym, zakresie sąd jest związany stanowiskom stron.
Dopiero w sytuacji, gdy jedna ze stron żąda orzeczenia o winie, sąd musi w tym zakresie orzekać.
W związku z tym, iż orzeczenie o winie ma dalekosiężne skutki dla wzajemnych praw i obowiązków byłych małżonków, warto skonsultować tę kwestię z adwokatem od spraw rozwodowych (adwokat rozwody warszawa, adwokat rozwód  warszawa ).
16.07.2021 r.
Rozwód to zazwyczaj nie jedyna sprawa pomiędzy małżonkami. Często ze sporem rodzinnym wiążą się inne liczne zagadnienia i sprawy do uregulowania. W sytuacji konfliktu poza sprawą o rozwód często występują także sprawy poboczne jak: podział majątku, sprawy karne (o znęcanie się, przywłaszczenie), alimenty (na małżonka lub na dzieci), o uchylenie lub zmianę obowiązku alimentacyjnego etc.
W tego typu sytuacjach pory sądowe trwają kilka lub kilkanaście lat, a nawet całe życie.
Doświadczony adwokat zajmujący się sprawami rodzinnymi (rozwód, alimenty, podział majątku etc.) często jest niezbędny w tego typu sprawach (adwokat rozwody warszawa, adwokat rozwód  warszawa ).
17.08.2021 r.
Czy prawomocny wyrok rozwodowy może być zmieniony?
Jest to możliwe, choć tylko w zakresie dotyczącym małoletnich dzieci stron (pomijamy przy tym postępowanie o wznowienie postępowania).
Mianowicie, w wyroku rozwodowym sąd orzeka nie tylko w przedmiocie rozwodu i winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, ale także  w kwestiach związany z małoletnimi dziećmi stron tj. władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka, alimenty na dziecko). Kwestie te nie są ustalane raz na zawsze, ale dozwolona jest ich zmiana w zależności od aktualnych okoliczności. W przypadku zmiany okoliczności można wystąpić do właściwego miejscowo sądu rodzinnego o dokonanie stosownej zmiany.  W takich sprawach niezastąpioną pomoc może udzielić adwokat od spraw rodzinnych (adwokat rozwody warszawa, adwokat rozwód  warszawa ).
06.09.2021 r.
Kiedy kończy się wspólność majątkowa?
Wspólność majątkowa powstaje co do zasady przy zawarciu małżeństwa i kończy się wraz  z jego ustaniem. Jedynie w sytuacji zawarcia umowy majtkowej małżeńskiej zwanej potocznie intercyzą, wyłączającej powstanie ustroju wspólności majątkowej, ona nie powstaje.
Z kolej, ustanie wspólności majtkowej wiąże się z:
1. rozwodem (jest to automatyczny skutek orzeczenia sądu o rozwodzie).
2. śmiercią jednego z małżonków.
3. zawarciem umowy (w formie aktu notarialnego) wprowadzającej rozdzielność majątkowa.
4. orzeczeniem sądu ustanawiającego rozdzielność majątkową (sąd na żądanie  jednego z małżonków może z ważnych powodów ustanowić rozdzielność majątkową – nawet z datą wsteczną).
Kwestia ustroju małżeńskiego, w tym wspólności majątkowej często ma olbrzymie znaczenie dla funkcjonowania całej rodziny, gdyż dotyczy jej materialnych fundamentów. W tej kwestii warto skorzystać z pomocy  adwokata od spraw rodzinnych (adwokat rozwody warszawa, adwokat rozwód  warszawa ).
23.09.2021 r.
O czym rozstrzyga sąd w wyroku rozwodowym?
Sąd orzekający w kwestii rozwodu niemalże kompleksowo reguluje sytuację małżonków, w tym następujące kwestie:
1.       rozwód – przede wszystkim sąd rozstrzyga zasadność samego żądania orzeczenia rozwodu związku małżeńskiego tj. czy nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.
2.       wina – sąd rozstrzyga, kto ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego – na zgodny wniosek stron są zaniecha orzekania o winie.
3.       alimenty – orzeczenie rozwodu nie przerywa więzi alimentacyjnej pomiędzy małżonkami i sąd w określonych sytuacjach może zasądzić alimenty od jednego z małżonków na rzecz drugiego.
4.       dzieci – sąd rozstrzyga kwestię małoletnich dzieci stron (pełnoletnie dzieci nie są w kręgu zainteresowania tego sądu) tj. władza rodzicielska, miejsce pobytu, kontakty rodziców z dzieckiem, alimenty.
5.       mieszkanie – sąd może ustalić sposób korzystania z mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania małżonków (nie ma to jednak wpływu na prawo własności).
6.       podział majątku – sąd dokonuje tego podziału tylko na wniosek i tyko, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (w braku zgodnego wniosku zazwyczaj sąd nie dokonuje podziału majątku, podział ten można dokonać w osobnym postępowaniu).
Jak widać sprawa o rozwód może być nie tylko wielowątkowa i skomplikowana, ale też dotyczy bardzo ważnych kwestii życiowych. w tego typu sprawach nieodzowna jest pomoc adwokata zajmującego się sprawami o rozwód (adwokat rozwód warszawa).