Sprawy spadkowe


 

Silne emocje, a także mnogość spraw do załatwienia po śmierci członka rodziny sprawiają, że kwestie związane z pozostawionym przez zmarłego majątkiem, a czasem niestety także długami, mogą okazać się zbyt skomplikowane dla pogrążonych w smutku bliskich. Prowadzenie sprawy spadkowej czy porady prawnika w tej dziedzinie mają ponadto szczególne znaczenie wtedy, gdy nie znamy aktualnie obowiązujących przepisów.

Adwokat w sprawach prawa spadkowego to osoba, której zadaniem jest nie tylko rozwiązanie problemu związanego z dziedziczeniem, lecz także wsparcie i pokierowanie rodziną w trudnym czasie żałoby czy czasem nawet szoku po utracie bliskiej osoby.


Zakres usług świadczonych przez kancelarię Bartosiak & Ode:

Mecenas Mariusz Bartosiak, który zajmuje się jako prawnik sprawami spadkowymi należącymi do właściwości sądów w Warszawie, specjalizuje się przede wszystkim w kwestiach związanych ze stwierdzeniem nabycia lub odrzuceniem spadku czy też podziałem majątku po zmarłym – zarówno w przypadku pozostawienia przez niego testamentu, jak i jego braku. Porady w sprawach prawa spadkowego, które adwokat Bartosiak udziela swoim Klientom dotyczą także:

  • zapisów – rozporządzeń majątkowych spadkodawców, dotyczących konkretnych składników majątku przekazanych na rzecz osoby trzeciej – zapisobiorcy;
  • zachowku – sumy pieniężnej zabezpieczającej interesy spadkobierców pominiętych w testamencie;
  • podatku – w przypadku dziedziczenia np. po teściu/teściowej czy zięciu/synowej.

Prowadzenie spraw spadkowych przez adwokata Bartosiaka to:

  • porady spadkowe;
  • przygotowywanie wniosków bądź oświadczeń,
  • w razie potrzeby reprezentowanie Klienta przed sądem.

Możliwości spadkobierców w przypadku braku testamentu:

Zgodnie z regulacjami zawartymi w czwartej księdze Kodeksu Cywilnego, jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu sporządzonego ustnie bądź pisemnie w obliczu świadków, spadkobiercy mają 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o:

  • przyjęciu prostym,
  • przyjęciu z tzw. dobrodziejstwem inwentarza,
  • odrzuceniu.

Zgodnie z aktualnymi przepisami niepodjęcie przez osobę powołaną do dziedziczenia żadnych działań skutkuje przyjęciem odziedziczonego majątku z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku dziedziczenia długów oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi zmarłego jedynie w takiej części, w jakiej nie przekraczają one wartości odziedziczonych aktywów.

Porady spadkowe i prowadzenie spraw przez prawnika specjalizującego się w tego rodzaju kwestiach może być kluczowe, jeżeli zależy nam na osiągnięciu konkretnego celu.

08.04.2021 r.
Zgłosił się do naszej kancelarii klient celem uzyskania porady prawnej w zakresie sprawy spadkowej (nabycie spadku, dział spadku, roszczenia związane z długami spadkowymi).
Po uzyskaniu porady prawnej podjął on decyzję o zleceniu naszej kancelarii kompleksowego poprowadzenia tej sprawy. W wykonaniu zlecenia wnieśliśmy do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku oraz równolegle wystąpiliśmy do drugiego ze spadkobierców o ustalenie stanu masy spadkowej i ewentualnego zgodnego dokonania działu spadku.
18.06.2021 r.
Czy pominięcie w testamencie oznacza całkowite pozbawienie jakiegokolwiek prawa do spadku? Niekoniecznie :).
Wszystkie osoby najbliższe spadkodawcy tj. zstępni (np. dzieci, wnuki), małżonek oraz rodzice, które byłyby powołane do spadku, gdyby spadkodawca nie pozostawił testamentu mają prawo do tzw. zachowku. Wysokość zachowku wynosi 1/2 udziału spadkowego, który by przysługiwał danej osobie (jeśli osoba ta jest małoletnia lub trwale niezdolna do prawy udział ten wynosi 2/3).
W sprawie o zachowek należy wykazać nie tylko tytuł powołania do zachowku, ale także jego wysokość. Wiąże się z to z postępowaniem dowodowym oraz koniecznością zasięgnięcia opinii biegłego. W sprawach tych bardzo często pomocny jest udział adwokata, który poprowadzi sprawę od początku do końca  )adwokat sprawy spadkowe warszawa, adwokat spadek warszawa).
01.07.2021 r.
Czy testament można sporządzić tylko u notariusza?
Niekoniecznie. Testament może być sporządzony także samodzielnie. O ile zostaną zachowane warunki formalne tj. sporządzony w całości pismem ręcznym, przez spadkodawcę, opatrzony podpisem i datą. Testament taki jest tak samo ważny jak  testament notarialny.
Zasadność sporządzenia testamentu notarialnego pojawia się zazwyczaj wówczas, gdy chcemy wykluczyć czy też ograniczyć spór co do ważności testamentu tj. czy rzeczywiście został sporządzony przez spadkodawcę, czy spadkodawca był w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli.
Urzędowa forma sporządzenia testamentu notarialnego oraz gwarancje jakie wiążą się z osoba notariusza zazwyczaj uniemożliwiają podważenie tak sporządzonego testamentu.
Adwokat do spraw spadkowych wyjaśni wyczerpująco wszelkie kwestie związane ze sporządzeniem testamentu i doradzi najlepsze rozwiązanie (adwokat sprawy spadkowe warszawa, adwokat spadki warszawa ).
20.07.2021 r.
Czy testament można podważyć?
Jak najbardziej. Należy tylko wykazać, ze wystąpiła jedna z trzech przesłanek nieważności testamentu tj. został sporządzony:
1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3. pod wpływem groźby.
Najczęściej występując przyczyna nieważności testamentu jest stan psychiczny spadkodawcy uniemożliwiający ważne wyrażenie woli. Zazwyczaj stan ten spowodowany jest albo chorobami wiązanymi z wiekiem albo chorobami psychicznymi. W każdym jednak przypadku, gdy spadkodawca znajduje się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli mamy do czynienia z nieważnością testamentu.
Oczywiście okoliczności te należy wykazać w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku poprzez poprawnie sformułowane wnioski dowodowe. Niezbędną pomoc w tego typu sprawach udzielić może adwokat zajmujący się sprawami spadkowymi (adwokat spadki warszawa, adwokat od spadków warszawa, adwokat prawo spadkowe warszawa).
17.08.2021 r.
Co w przypadku, gdy wartość długów spadkowych przekracza wartość aktywów?
W takim przypadku najrozsądniejszym działaniem jest odrzucenie spadku.  Skutkiem odrzucenia spadku jest brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za długi spadkowe spadkodawcy.
Trzeba pamiętać tylko o jednym – spadkobierca, który odrzucił spadek traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Co za tym idzie, do dziedziczenia dochodzą jego zstępni tj. dzieci i wnuki.
W takim przypadku również dzieci i wnuki powinny odrzucić spadek.
Zaznaczenia wymaga, iż w przypadku osób małoletnich niezbędna jest zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku.
W tego typu sprawach warto skorzystać z pomocy adwokata od spraw spadkowych, który pomoże uniknąć wszelkich komplikacji przy odrzuceniu spodku (adwokat spadki warszawa, adwokat od spadków warszawa, adwokat prawo spadkowe warszawa).
06.09.2021 r.
Jak udowodnić, że jest się spadkobiercą?
Co prawda spadek nabywa się niejako automatycznie, jednakże niezbędny jest dokument przyświadczając ten fakt. Takim dokumentem jest albo postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Obydwa te dokumenty stanowią dowód na okoliczność tego, kto jest spadkobiercą po danej osobie.
Warto dodać, iż nie w każdym przypadku możliwe będzie sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Stanie się tak w przypadku, gdy np. nie stawią się wszystkie osoby, które nalezą do kręgu potencjalnych spadkobierców; powstanie spór, kto jest spadkobiercą; sporządzono testament szczególny.
W kwestiach związanych z nabyciem spadku i wyborem właściwego trybu postępowania warto skorzystać z pomocy adwokata  zajmującego się sprawami spadkowymi (adwokat spadki warszawa, adwokat od spadków warszawa, adwokat prawo spadkowe warszawa).
04.10.2021 r.
Czy dział spadku jest obowiązkowy?
Co do zasady nie ma obowiązku dokonywania działu spadku. Spadkobiercy mogą pozostać współwłaścicielami rzeczy wchodzących w skład masy spadkowej np. nieruchomości. Jako współwłaściciele rzeczy mogą oni wspólne z rzeczy korzystać i pobierać z niej pożytki. Prawo do korzystania dotyczy całej rzeczy  ile nie narusza to uprawniań pozostałych współwłaścicieli. Z kolei pożytki powinny być podzielone proporcjonalnie do wysokości udziałów w spadku.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na istotna okoliczność związaną z działem spadku tj. do chwili dokonania działu spodku spadkobiercy odpowiadają solidarnie za długi spadkowe. Oznacza to, iż wierzyciel może domagać się zapłaty długu spadkowego w wysokości przekraczającej udział spadkowy danego spadkobiercy (te z kolei, po zapłacie takiego długu ma roszczenie o zapłatę do  pozostałych spadkobierców w częściach odpowiadających ich udziałom spadkowym).
Jak widać kwestia działu spadku może okazać się bardzo skomplikowana, a przy tym niebezpieczna ekonomicznie. To uzasadnia skorzystanie z pomocy adwokata zajmującego się  sprawami spadkowymi, który wyjaśni kwestie nabycia spadku i jego działu (adwokat sprawy spadkowe warszawa, adwokata spadki warszawa).